Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Michal Antonin MM HV

Aktualizace 10.10.2022: Další Výzva Agentury MM ...

***

… Soud dále znovu opakuje, že svoboda projevu, garantovaná v čl. 10 odst. 1 Úmluvy, tvoří jeden z podstatných základů demokratické společnost a je jednou ze základních podmínek jejího pokroku a seberealisace každého jednotlivce. S omezením daným čl. 10 odst. 2 se to vztahuje nejen na „informace“ nebo „názory“, které jsou přijímány příznivě nebo jsou pokládány za neurážlivé nebo indiferentní, nýbrž i na ty, které urážejí, šokují nebo znepokojují; takové jsou požadavky pluralismu, tolerance a velkorysosti, bez nichž není „demokratické společnosti“ [...]

***

Kde zůstala povinnost všech stupňů soudů vést spravedlivý soudní proces a jejich povinnost chránit i práva druhé strany? Roky stranit jedné straně s prvky možného zločinného spolčení, ať už žalobců, nebo na ně napojených osob, nemůže být nazýváno spravedlivým soudem, ale novodobou inkvizicí.

***

OS Beroun (aktuálně řeší můj návrh na zastavení nesmyslné exekuce) mi dne 23.9.2022 zaslal USNESENÍ KS Praha ze dne 22.8.2022 ze kterého cituji dva body:

Bod 3:

„Individualistické pojetí soukromého práva má své 2 21 Co 225/2022 Shodu s prvopisem potvrzuje Nikola Řáhová limity, které nejobecněji vyjadřuje kritérium svobody jednotlivce, neboť svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Toto kritérium se projevuje i v tom, že nemálo právních řádů bere zřetel na případy, kdy se osoba chová tak, že vykonává subjektivní právo jen zdánlivě; totiž tak, že dovolávajíc se formy, koná za účelem dosažení nedovoleného výsledku. Zneužití práva (abusus iuris) je tak pojato jako reprobované chování a jeho obecný zákaz jako jedna z vůdčích právních zásad, která nalezla své výslovné vyjádření v řadě občanských kodexů (§ 226, 242 a 826 německého, čl. 2 švýcarského, čl. 11 až 15 třetí knihy nizozemského, čl. 7 španělského, čl. 334 portugalského, čl. 7 québeckého atd.), které se v závěru 19. a v průběhu 20. století přiklonily k sociální koncepci subjektivních práv a jejich výkonu.“

Bod 22: Odvolací soud zároveň shodně se soudem I. stupně uzavírá, že s ohledem na množství a obsah předchozích žalob a dalších procesních a jiných podání žalobců za situace, kdy se jim morální i nemateriální satisfakce dostalo, je již naprosto evidentní, že se žalobci touto další žalobou nehodlají domáhat svých práv, ale že již jde jen o nástroj systematické šikany žalovaného. I odvolací soud je přesvědčen, že žaloba není vedena snahou žalobců o ochranu jejich práv, ale je zcela zjevným zneužitím práva a součástí jejich šikanózního postupu vůči žalovanému. I tato skutečnost nutně vede k zastavení řízení podle ust. § 104 odst. 1 o.s.ř., neboť podmínkou řízení, tj. podmínkou, za níž soud vůbec může věc projednat a rozhodnout, je i to, že nejde o zcela zjevné zneužití práva. Rovněž nedostatek této podmínky řízení je neodstranitelným nedostatkem, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení. Jak ovšem správně opakovaně zdůraznil soud I. stupně, jde v případě těchto konkrétních žalobců o situaci naprosto výjimečnou, kdy je zcela zřejmé, že jejich jednání dnes již (za situace, kdy se jim přiměřené satisfakce za opakovaně žalované jednání žalobce dostalo) nemá jiný účel než šikanovat jinou osobu, a zneužití práva z jejich strany je s ohledem na shora uvedené bez jakýchkoliv pochybností.

***

Agentura MM a její žalobci „JUDr.“ Martin Michal, Helena Vondráčková, Mgr. Jana Gavlasová a  Bc. Petra Kubíková, mne žalují, podávají desítky podnětů PČR, rejstříkovému soudu, finančním úřadům a hygienickým správám už 13 let a nemíní v tom viditelně přestat. Nemocní lidé – jak dlouho budou jimi zneužívané instituce země ještě zneužívány na účet daňových poplatníků?

Na okraj uvádím: „JUDr.“ Martin Michal zpronevěřil cca 600 milionů korun, nachází se v exekuci cca 20 milionů korun, kterou nikdo neřeší. Jeho syn Antonín Michal byl pravomocně odsouzen na 8 let za miliardové daňové podvody (pomáhal jsem PČR při vyšetřování). Zřejmě dosud „ze zdravotních důvodů“ do vězení nenastoupil. Bližší informace, dle zákona o informacích, není možné získat z důvodů ochrany soukromí. U miliardáře Romana Janouška tato ochrana soukromí neplatí, kdy veřejnost je médii o jeho (ne)nastoupení trestu, kvůli pochybným znaleckým posudkům, podrobně informována.

Kolabolarující zpěvačku za totality Helenu Vondráčkovou, propagující mj. i soubor Alexandrovců (vojenská složka ruské propagandy), vyznamenanou prezidentem Zemanem „za zásluhy“,  je třeba chránit. Další ukázka rovnosti všech občanů před zákonem.

Zajímavé, že senát KS Praha tímto Usnesením popřel své dřívější rozsudky, kdy stál na straně žalobců,  v čele s bývalou aktivní členkou KSČ JUDr. Hanou Lojkáskovou. Zřejmě si už také uvědomila, že vše má své hranice…

Kde zůstala povinnost všech stupňů soudů vést spravedlivý soudní proces a jejich povinnost chránit i práva druhé strany? Roky stranit jedné straně s prvky možného zločinného spolčení, ať už žalobců, nebo na ně napojených osob, nemůže být nazýváno spravedlivým soudem, ale novodobou inkvizicí.

Za svobodu slova a právo veřejnosti na informace o veřejných osobách (požívají sníženou ochranu soukromí dle Ústavního soudu ČR), jsem zaplatil ztrátou rodného domu, cca 2 miliony korun za poškození „dobré pověsti“ žalobců,  infarktem, dvěma operacemi srdce a ztrátou archivu za 30 let mé práce pro rodnou zemi v zahraničí a v ČR. Taková je cena svobody slova v ČR. Státu jsem zaplatil 6x max. pokutu 100.000 Kč, další max. pokuta je připravena na mém zablokovaném kontě soudním exekutorem Mgr. Janem Benešem (do rozhodnutí OS Beroun o mém návrhu na zastavení exekuce), jako „poděkování“ státu za jeho justiční „služby“. Raději bych tyto pokuty za svobodu slova a právo veřejnosti na informace a které jsou z velké části známé celé zemi z bulvárních médií, věnoval na pomoc Ukrajině, bojující i za nás!  

Za tento článek mohu očekávat další žalobu, resp. opět max. pokutu od exekutora. Nelze vyloučit, že žalobci, v rámci tradice, podají na mne další podnět exekutorovi, či další žalobu. Případně i na KS Praha - za další ohrožování své „dobré pověsti“, tentokrát soudci samými…  

Z dokumentu o Miloši Formanovi – ukázka z filmu Lid versus Larry Flynt (1996): Rozhodli jednohlasně. Sepsal to sám Rehnquist. Poslechni si to: „Podstatou prvního dodatku je uznání svobody myšlenek. Svoboda projevu není jen součástí svobod jednotlivce. Je také zásadní pro hledání pravdy a pro životaschopnost společnosti. Při diskusi o věcech veřejných jsou i mnohem méně obdivuhodné činy chráněny prvním dodatkem. Takže jsme vyhráli.“

 

Jan Šinágl, 26.9.2022    

Mezinárodně uznávaný nezávislý novinář, publicista, politolog, t.č.  postihován v zemi EU (za svobodu slova a právo veřejnosti na informace) na majetku i zdraví. Angažovaný občan, dvacet let hájící pravdu, spravedlnost a zachování demokratických hodnot. Občan České republiky a Švýcarské konfederace, respektovaný demokratickými občany Evropy. 30 let života v totalitě, 20  let v demokracii, 20 let v postotalitě.

***

Marta Kubišová opět burcuje – nás i zemi!

Náš kandidát na presidenta, nositel hodnot TGM, které prokazuje svým životem a svými činy

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.57 (7 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)