Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 10:58
  Státní zástupce Mgr. Petr Valíček 25.4.2024: K ohledání, u ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Václav Havel

 • "Ich habe Angst vor Enthusiasmus und Euphorie" - "Havel hat wirklich gesagt, wir müssen eine zweite Revolution machen"

  Dumme Stimmungen in der Tschechischen Republik entstehen immer aus entflammten Hoffnungen und Misserfolgen, sagt Petr Pithart (82), ehemaliger Ministerpräsident, Ex-Senatsvorsitzender, Politiker, Schriftsteller, Jurist und Lehrer. Tschechen, Mährer und Schlesier haben immer einen starken Willen, aber dann geht ihnen die Puste aus.

  Lidovky.cz: Auch wenn es Ihnen nicht gefällt, spiegelt es eine bestimmte Stimmung in der Gesellschaft wider. Etwas, das reflektiert werden muss.

  Jetzt werde ich ein bisschen dozieren, entschuldigen Sie: Ein ständiges Merkmal von uns Tschechen, Mährern und Schlesiern ist die Vorfreude. Diese Eigenschaft hat sich x-mal bestätigt und wird sich immer bestätigen, fürchte ich. Sie wurde erstmals von dem zu Unrecht vergessenen Soziologen Emanuel Chalupný benannt. In seinem Buch Der tschechische Nationalcharakter schrieb er, dass unser grundlegender Charakterzug die Vorfreude ist. Einfach eine ungeduldige Erwartung, große Hoffnungen, ein großes Ziel, die Entschlossenheit, "es zu schaffen", aber bald werden wir müde und schaffen es nicht mehr. Mehrmals in unserer Geschichte hatten wir großartige Anfänge, großartige Menschen, erstaunliche Willenskraft, aber kein Durchhaltevermögen. Ich lese Ihnen Karel Kramář und seinen Nachruf auf František Ladislav Rieger, den Führer der Jungtschechen, vor. Sie waren Rivalen fast bis zum Tod. Und dann hat Kramar einen schönen Nachruf auf ihn geschrieben, einen Essay. "Wir sind ungestüm und unglücklich kleinmütig. Wir haben nicht die methodische Zähigkeit der Deutschen. Nach einer großen Welle des passiven Widerstands und der Unangepasstheit. Wir Tschechen sind alle so." Das war's eigentlich schon.

  ... Enttäuschung ist das Schlimmste in der Politik. Und diese Enttäuschung kommt daher, dass jemand Hoffnungen weckt, unsere erwartungsvolle Nation darauf anspringt und dann enttäuscht ist, dass es nicht schneller geht - und es gibt eine schlechte Stimmung und es passt einfach nicht dazu. Jetzt hat sich sogar Premierminister Petr Fiala verzweifelt zu Wort gemeldet und weiß nicht mehr, warum die Regierung scheitert.

  Vollständiges Interview auf Tschechisch>

 • „Děsím se nadšení a euforie“ – „Havel skutečně tvrdil, že musíme udělat druhou revoluci“

  Blbé nálady pramení v Česku vždy ze vznícených nadějí a neúspěchu, míní někdejší premiér, exšéf Senátu, politik, spisovatel, právník a učitel Petr Pithart (82). Češi, Moravané a Slezané mají podle něho vždy silné odhodlání, ale pak jim dojde dech.

  Lidovky.cz: Přestože se vám to nelíbí, odráží to nějaké naladění ve společnosti. Něco, co je zapotřebí reflektovat.

  Teď budu trochu poučovat, promiňte: trvalým rysem nás Čechů, Moravanů a Slezanů je anticipace. Tato vlastnost se potvrdila x-krát a vždycky se potvrdí, obávám se. Vůbec poprvé to pojmenoval neprávem zapomenutý sociolog Emanuel Chalupný. V knize Národní povaha česká napsal, že náš základní rys je anticipace. Prostě netrpělivé předjímání, vzbuzené naděje, úžasný cíl, odhodlání „jdeme do toho“, ale záhy jsme unavení a nedokončíme to. Několikrát v našich dějinách jsme měli skvělé začátky, skvělé lidi, úžasnou vůli, ale nedostatek výdrže. Přečtu vám ještě Karla Kramáře a jeho nekrolog za Františka Ladislava Riegra, vůdce mladočechů. Oni byli soupeři skoro na život a na smrt. A pak mu Kramář napsal nádherný nekrolog, esej. „Jsme vznětliví a v neštěstí malomyslní. Nemáme metodické houževnaté vytrvalosti Němců. Po velikém náběhu pasivní odpor a zmalátněnost. Jsme my všichni Češi takoví.“ To je vlastně ono.

  … Zklamání, to je v politice to nejhorší. A to zklamání vzniká tím, že někdo vzbudí naděje, náš anticipující národ na to naskočí a potom je zklamaný, že to nejde rychleji – a je tu blbá nálada a s ní se prostě nedaří. Teď to v zoufalství přejal i premiér Petr Fiala, který už neví, proč se vládě nedaří, jak z toho ven.

 • 17.11.2023: We are living in a new totalitarianism, it has returned in an even more dangerous form, it operates covertly

  Havel Vaclav Hrad"The inherent disadvantage of democracy is that it ties the hands of those who are honest about it immensely, while it allows those who do not take it seriously to do almost anything."

  Václav Havel

  ***

  "... Along with Václav Klaus, Havel was one of the two Janus-faced faces of the Czech nation: he embodied what we wanted to see ourselves as (but what we were not at all), whereas Klaus expressed what we were (but what we did not want to see ourselves as)....

  Tomáš Pecina

  ***

  "Democracy eventually results in mob rule."

  Aristotle

  ***

  "Democracy is not built by the descent of the elites to the level of the mob, but by the elevation of the mob to the level of the elites."

  Gustave Le Bon

  ***

  "If there is a stalemate and a frozen conflict, we must honestly say that our children will fight, or our grandchildren. We have already lost a great many people. We want to live in such a way that we raise children who will then definitely fight."

  Volodymyr Zelensky

  ***

  We don't have an elite that we have liquidated ourselves. The new one likes to learn the old ways. I am reminded of other ways in Switzerland. The government has seven ministers. They elect a "media" president from among their ranks for a year. The ministers are not allowed to use their cell phones, they are not allowed to talk to each other, the meeting room is secured against eavesdropping. The deputies meet three times a year. They know the dates a year in advance (except for special sessions). They have their civic occupations and are paid only for necessary expenses. They do not appear in the media - they have to work. Citizens wouldn't care. They vote for parties based on how they make their living. I wonder how many of today's citizen legislators would practice their professions under those conditions? Recently a representative of an African country was in Switzerland and wanted to experience the popular vote (Landsgemeinde). The cantonal leadership announced that it would be a good idea to raise taxes. They were approved. The African wondered, "What, they approved higher taxes?" I would have voted for it too, but not in the Czech Republic. The Velvet Revolution only necessarily and legally continues the previous "evolution"... JŠ

 • 17.11.2023: Žijeme v nové totalitě, vrátila se ještě v nebezpečnější formě, působí skrytě

  Havel Vaclav HradChomsky Bezna populace poneti„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“

  Václav Havel

  ***

  „ … Spolu s Václavem Klausem byl Havel jednou ze dvou janusovských tváří českého národa: ztělesňoval to, jací jsme se chtěli vidět (ale jací jsme ani náhodou nebyli), kdežto Klaus vyjadřoval, jací jsme (ale jací jsme se za žádnou cenu nechtěli vidět). …"

  Tomáš Pecina

  ***

  „Demokracie nakonec vyústí ve vládu lůzy.“

  Aristoteles

  ***

  „Demokracie se nebuduje sestupováním elit na úroveň davu, ale povznášením davu na úroveň elit.“

  Gustav Le Bon

  ***

  „Pokud je tu patová situace a zamrzlý konflikt, musíme čestně říct, že naše děti budou bojovat, nebo naši vnuci. Už jsme ztratili velkou spoustu lidí. Chceme žít tak, abychom vychovávali děti, které pak určitě budou bojovat.“

  Volodymyr Zelenskyj

  ***

  Nemáme elitu, kterou jsme si sami zlikvidovali. Ta nová se ráda učí starým způsobům. Připomínám jiné způsoby ve Švýcarsku. Vláda má 7 ministrů. Ze svých řad si na rok volí „mediálního“ presidenta. Při zasedání nesmí ministři používat mobil, nesmí si tykat, zasedací místnost je zabezpečena proti odposlechům. Poslanci zasedají třikrát v roce. Termíny znají rok předem (vyjma speciálních zasedání). Mají svá občanská povolání a jsou jim hrazeny jen nutné výdaje. V médiích v podstatě nevystupují – musí pracovat. Občany by to nezajímalo. Volí strany podle toho, jak se jim žije. Kolik z dnešních občanů zákonodárců by asi vykonávalo svá povolání za těchto podmínek? Nedávno byl jeden představitel africké země ve Švýcarsku a chtěl zažít lidové hlasování (Landsgemeinde). Vedení kantonu oznámilo, že by bylo dobré zvýšit daně. Byly schváleny. Afričan se divil: „Cože, oni si schválili vyšší daně?“ Také bych hlasoval pro, ale ne v České republice. Sametovou revolucí jen nutně a zákonitě  pokračuje předchozí „evoluce“… JŠ

  ***

  Václav Havel v listopadu 2009: JEDNOU BUDEM DÁL cituji:

  Právnímu řádu musí předcházet důležitý řád mravní. Trvalé pěstování mravního cítění nás všech, prostě slušnost. Nebude myslitelné, aby politici soudili ústavní soud, nebo se politici podbízeli apelem na voliče na jejich předsudky, nebo se navzájem špehovali. Sebestrukturace společnosti zdola. Nejlepší obrana proti každému pokusu uzurpovat moc. Za 20 let bude daleko rozvinutější občanská společnost než dnes. Stát se jí nebude bát, ale bude na ni naopak hrdý a bude jí vycházet vstříc. Kde chřadne občanská společnost, tam chřadnou i politické strany. Strany budou veřejným služebníkem státu než jeho skrytým manipulátorem. Politika nebude sloužit stranám, ale strany politice. Věřím, že za 20 let nebudeme budit pozornost siláckým bojem s velkými státy o svůj význam, ale způsobem svého bytí na světě, ale mírou své spoluzodpovědnosti za celek.

 • 2012: „Let Šinágl write“ - also in 2024

  Sinagl VictoryLN Sinagl Caslavska Kubisova 2012

  Updated: Today's interrogation at the Beroun Police Station lasted 3 hours (damage to creditor and slander). I am not allowed to disclose more. I am attaching what the law and freedom of speech allows me to say: Criminal complaint of Mgr. Miroslav Stiebaldated 8 April 2003against "JUDr." Martin Michal: PART I - PART II. I quote from the conclusion: "As a citizen of the Czech Republic, I am forced to state that I am very sorry that the universally accepted principles of the moral and ethical code of citizens are not part of the Criminal Code."

  ***

  I published the article below on July 16, 2012, and its contents still apply today. The criminal complaint against Šinágl was filed by former Federal Assembly deputy Bohuslav Hubálek, singer Helena Vondráčková and her husband Martin Michal. Today I have been summoned to the Beroun Police Station for questioning in connection with another criminal complaint filed by Mgr. Jana Gavlasova, attorney at law of the MM Agency.

  ***

  The activist does not deny genocide, only the official interpretation of history. That is his "crime". Every liberal should rebel against the prosecution of Jan Šinágl. But there is another way to put it. If this activist is prosecuted, a controversy will erupt that could shed light on many things. We shall see. .. Let's say right now that it's not just about Šinágl. In fact, it's about general freedom of speech, opinion and interpretation of historical events. It is about the freedom to interpret or criticize today's attitudes towards the events of the 1940s. And that already applies to anyone who comments on the subject.

  Havel SinaglCecna Sinagl HavelJan Šinágl is a man who breaks out of the norm here. He is one of those people who are described by the majority as at best opinionated and at worst assholes. And those who openly defend him are labeled crazy. Yes, Jan Šinágl interprets the facts in a rather extreme way. But is that a crime? If we look at his articles that founded the lawsuit, there is no denial of Nazi crimes in them. He doesn't deny them, he just puts them in a very specific context....

  So let us now repeat: interpreting the facts - however much we dislike them - is not denial. When Šinágl writes that the communist regime in the 1950s was worse than the Nazi government before the assassination of Heydrich, that is his interpretation and he is entitled to it. He is not denying the crimes of the Browns or the Reds, he is merely putting them in an unusual order....

 • 2012: „Nechte psát Šinágla“- platí i v roce 2024

  Sinagl VictoryLN Sinagl Caslavska Kubisova 2012

  Aktualizováno: Dnešní výslech na PČR Beroun trval 3 hod. (poškození věřitele a pomluva). Sdělit více mi nedovoluje zákon. Připojuji co mi zákon a svoboda slova dovolují: Trestní oznámení Mgr. Miroslava Stiebalaze dne 8. 4 .2003na "JUDr." Martina Michala: I. ČÁSTII. ČÁST. Cituji ze závěru: “Jsem nucen jako občan České republiky konstatovat, že je mi velmi líto, že všeobecně uznávané zásady o morálním a etickém kodexu občanů nejsou součástí Trestního řádu.“

  ***

  Článek níže jsemzveřejnil 16. července 2012, jeho obsah platí i dnes. Trestní oznámení na Šináglapodal bývalý poslanec federálního shromáždění Bohuslav Hubálek, zpěvačka Helena Vondráčková a její manžel Martin Michal. Dnes jsem předvolán na PČR Beroun k výslechu ve věci dalšího trestního oznámení, podaného Mgr. Janou Gavlasovou, advokátkou Agentury MM.

  ***

  Aktivista nepopírá genocidu, jen úřední interpretaci dějin. V tom spočívá jeho "zločin". Každý liberál by se měl bouřit proti trestnímu stíhání Jana Šinágla. Ale dá se to pojmout i jinak. Bude-li tento aktivista stíhán, vyhřezne naplno spor, který by mohl leccos prosvětlit. Uvidíme. .. Řekněme hned, že nejde jen o Šinágla. Ve skutečnosti jde o obecnou svobodu slova, názoru a interpretace historických událostí. Jde o svobodu interpretovat či kritizovat dnešní postoje k událostem 40. let. A to už se týká kdekoho, kdo se k tématu vyjadřuje.

  Havel SinaglCecna Sinagl HavelJan Šinágl je muž, který se vymyká zdejší normě. Patří k lidem, které většina označuje v lepším případě za umanuté, v horším případě za paka. A kdo ho otevřeně hájí, bývá pasován na cvoka. Ano, Jan Šinágl interpretuje fakta dosti vyhroceným způsobem. Ale je to snad zločin? Podíváme-li se na jeho články zakládající žalobu, žádné popření nacistických zločinů v nich nenajdeme. Nepopírá je, pouze je zasazuje do velmi osobitého kontextu....

  Proto si teď opakujme: interpretace faktů – jakkoliv se nám nelíbí – není popírání. Když Šinágl píše, že komunistický režim v 50. letech byl horší než vláda nacistů před atentátem na Heydricha, je to jeho interpretace a má na ni právo. Tím přece nepopírá zločiny hnědé ani rudé, pouze je staví do nezvyklého pořadí....

 • 27. výročí Budapešťského memoranda - Plán jaderného odzbrojení - a média mlčí?

  Budapestske Memorandum Clinton Jelzin Kucma 5.12.1994

  Václav Havel: "Jednou z dědičných nevýhod demokracie je, že těm, kteří jsou jí oddáni, klade meze jednání, ale ti, kteří ji nerespektují, jsou schopni téměř všeho."     

  ***

  Antony Blinken, ministr zahraničních věcí  USA: „Lekce z nedávné historie říká, že jakmile už jednou Rusové vstoupí do vašeho domu, je někdy velmi těžké je z něj dostat pryč.“

  ***

  Přikládám k diskusi názor ukrajinského novináře z Kyjeva o Budapešťském memorandu z roku 1994. Ukrajina, Kazachstán a Bělorusko se v roce 1996 vzdaly svých jaderných zbraní ve prospěch RF. Budapešťské memorandum ze dne 5.12.1994 je jedinou dohodou, v níž se Ukrajina, Kazachstán a Bělorusko - 3. bývalé jaderné mocnosti - vzdaly svých jaderných zbraní, výměnou za svoji bezpečnost již v roce 1996. Toto výročí proběhlo bez jakéhokoli mediálního pokrytí. Memorandum by mohlo být vzorem pro další státy, jako je Írán, Severní Korea atd.

  Dopis novináře z Kyjeva však ukazuje, že Memorandum není, v současné době, na Ukrajině žádné téma. Budapešťské memorandum jako záruka územní celistvosti států za zrušení jaderných zbraní, by mělo být téma nejen pro NATO, včetně USA, ale pro švýcarskou diplomacii a také řešením pro Írán a Severní Koreu.

  Proč není Budapešťské memorandum tématem, když nic lepšího neexistuje?

 • 3.9.1948: Válečný zločinec a masový vrah Edvard Beneš, naposledy vydechl před 75 lety

  Benes aversSD ztraty po vyhnani"Jejich zásadním dílem bylo urbanistické plánování, vytvoření měšťanstva a tím i rozvoj intelektuální a materiální moci v pozdním středověku a bohatství země (těžba stříbra!). V 19. století vytvořili velkoprůmysl, a to v přírodně nejchudších oblastech, jimiž Čech vždy pohrdal a kde německý kolonista dokázal ještě vyždímat obživu z nejchudší půdy. Jsme-li hospodářsky a průmyslově schopnější, vyspělejší ve správě, kázni a pracovní výkonnostinež ostatní východní národy, pak za to vděčíme především německému školství. V průběhu staletí jsme se však také s Němci smísili a vstřebali mnoho německé krve. To také výrazně změnilo náš charakter po rasové stránce, a jestliže dnes čtvrtina Čechů v Čechách má německá jména, pak to v žádném případě není dokladem germanizace, ale čechizace." Josef Pekař "Dějiny československé" (1922)

  ***

  Mezinárodní sekce ČRo informovala, aniž by se zmírila o jeho" zacházení" s Němci a jinými menšinami (Maďary). Zbývá konstatovat, že po něm pojmenované "Benešovy dekrety", především Němců týkající se tzv. "špinavá dvanáctka", jsou i nadále součástí českého právního řádua stále používánypro pokračování krádeží a nespravedlnosti.Události ČTmlčely. Jeho vila v Sezimově Ústí, kde je i pohřben, je zřízena státem jako muzeum. Pochybuji, že se tam plnou pravdu o jeho životě návštěvníci dozví…

  Tajně jednal se SSSR, což později vedlo k nedůvěře západních spojenců. Jako vrchní velitel opustil zemi a nevydal rozkaz bránit ji, ačkoliv celá země byla odhodlána bojovat. Peníze od firmy Baťa na podporu činnosti exilové vlády v Londýně bral, ale firmu po válce pomohl zlikvidovat. Aby přesvědčil spojence, nařídil atentát na Heydricha, přes varování odboje, že to povede k likvidaci těch nejlepších synů a dcer národa - v roce 1948 nám chyběli. Nejvíce to odnesli Sokolové, ze kterých měli nacisté největší strach (bylo jich obratem popraveno 1500!).

  Svoji zákeřnou politikou a zákulisními manipulacemi si zajistil první zvolení presidentem po smrti TGM. Svého přítele dr. Emila Háchu nechal žalostně zemřít na Pankráci, těžce nemocného, kde na něho dozorci močili... Znám byl ve Francii i jako „Král rulety“, kdy prohrál miliony US dolarů, které věnovali Čechoslováci z USA na podporu vzniku Československa. Více se můžete dočíst o zločinech Beneše v knize dr. Josefa Kalvody "Genese Československa". Není divu, že i komunisté odsouhlasili zákon „Edvard Beneš se zasloužil o stát“ – a jeho zničení. Aktivním prosazováním vyhnání našich spoluobčanů, českých Němců, se dopustil nejhoršího zločinu proti lidskosti - genocidia. I proto je válečným, resp. poválečným zločincem, který měl stanout také před Norimberským tribunálem, jak připomenul Karel Schwarzenberg.

  Dodnes jsme se z odsunu Sudetských Němců, jedné třetiny národa, hospodářsky, kulturně a mravně nevzpamatovali. Z jejich řad pocházelo 10 nositelů Nobelovy ceny, včetně první ženy, nositelky Nobelovy ceny míruhraběnky Berthy Suttner Kinské. JŠ

  ***

  Edvard Beneš válečný zločinec a masový vrah, stejně jako Stalin a Putin

  Před 20ti roky zemřel Pavel Tigrid, média mlčí…

  Připomeňme si z historie: Byl "Havlem před Havlem"

   

 • 85.výročí narození Václava Havla – Pouhou „Pravdou a láskou“ se zlo ze společnosti neodstraní, jen posílí

  KVH Vaclav Havel Jan Sinagl 171108Ronald Reagan:„Svoboda je od porážky vzdálena vždy jen jednu generaci. Každá nová generace může o tu svou zase přijít.“

  Při vší úctě, byl Václav Havel především filosof a humanista, proto nemohl jednat jinak. Základní lidská práva a svobody jsou komunistům cizí. Jedině co na ně působí je síla a trest, jinak začnou vždy působit jak je jim vlastní. Komunističtí zločinci nejsou trestáni dodnes, na rozdíl od nacistických. U moci zůstávají jejich pohrobci, kdy se jejich praktiky a dědictví bez odporu etablovalo v demokratickém systému. Ten je jimi využíván a zneužíván ještě mnohem dokonaleji. Jen  postačilo vyměnit stranické knížky, zaujmout místa v parlamentu či ve firmách. Proto naší zemi nevládne vláda a parlament, ale skryté mocenské struktury. Platíme stále daň za neexistenci občanské společnosti, ztrátu elit a tradic. Obrazem mravního úpadku společnosti je i současná úroveň volebních kampaní a debat v médiích. Komunistickou stranu máme v parlamentu, jejího předsedu si svým prvním místopředsedou zvolilo anonymními hlasy 75% poslanců „demokratické“ země. Umí si někdo představit NSDAP v Bundestagu? Proto nás svět nebere vážně a dívá se na nás jako provincii, která si žije svým vlastním životem.

 • A message to Prime Minister Fiala: "Do not use words like Václav Havel, but act like Václav Havel!"

  Fiala mezi evropskymi statniky

   

   

   

   

  ***

 • Am Ende eine politische Entscheidung

  Lichtenstejn statni znakDer liechtensteinische Honorarkonsul in Tschechien will sein Bestes geben, um Liechtenstein doch noch zu seinem Recht zu verhelfen.

  Den Gesamtwert der Besitztümer, die entschädigungslos enteignet wurden, schätzen Historiker auf 405 Millionen Franken. Der Grossteil entfällt mit rund 343,3 Millionen Franken auf den Fürsten.

  «Sind denn jetzt alle Schlösser weg?», so die Frage einer Zuhörerin in Bezug auf die laufenden Prozesse. «Ich hoffe, nicht», so Daniel Herman, der versprach, sein Bestes zu tun, damit dies nicht geschehe. «Wir arbeiten daran, dass bei den konfiszierten Gütern künftig wieder Liechtensteiner Flaggen wehen.»Am Ende werde es aber eine politische Entscheidung sein.

  Verständnis und Aufklärung konnten vor allem im letzten Jahrzehnt sicher viel geleistet werden. «Doch nach wie vor ist es belastend, immer wieder zu erklären, dass wir keine Deutschen sind», warf schliesslich Prinzessin Maria-Pia Koth Bauer, Botschafterin des Fürstentums Liechtenstein in Österreich und Tschechien, ein.

 • Benešovy dekrety: Promarněná příležitost?

  Odsun ceskych Nemcu 1945SDL CZ vyhnani 1945 statistikaNa osm tisíc „vyhaslých“ právních norem, zákonů, předpisů a vyhlášek, které za posledních sto let zaplevelily sbírku zákonů, z ní hodlají zákonodárci v roce 2022 odstranit. Na ministerstvu vnitra už mají jejich soupis. Poválečné dekrety prezidenta Edvarda Beneše, jimiž byli zdejší sudetští Němci zbaveni občanských práv i majetku a odsunuti do Německa, v něm ale nejsou.

  A to s odůvodněním, že ač tyto dekrety vykazují charakteristické znaky dávno vyhaslých právních předpisů, mají prý ještě pořád „významné politické či mezinárodní dopady“. Dodejme, že obavy z těch „mezinárodních“, jsou naprosto bezpředmětné: Dekrety by samozřejmě byly odstraněny ze sbírky zákonů k aktuálnímu současnému datu a nikoli zpětně, takže by jakékoli restituční nároky sudetských Němců neměly apriori šanci.

  V Německu je na to ostatně precedens. Obdobně jako je u nás zákonem ze začátku 90. let stanovena hranice pro vracení zkonfiskovaného majetku na únor 1948, byl i ve východním Německu přijat zákon, že se vrací pouze majetek zkonfiskovaný až po založení NDR v roce 1949.

  Naše domácí strašidlo

  Něco zcela jiného jsou ale „dopady politické“. S čestnou výjimkou lidovců zneužívají mnozí zdejší politici už přes třicet let poválečné dekrety k bezostyšné manipulaci s voliči.

 • Bezpráví může mít legální prostředky, nenapravení zločinu je samo zločinem

  Sel proti KSC KSCMJANUV ZAKONFormalistní pojetí zákona v ČR se stalo modlou politické výhodnosti a na spravedlnost se raději zapomnělo. Formalistní pojetí zákona, spravedlnosti a „práva“ postupně přestává fungovat a nevyhnutelně eroduje v bezpráví. Žádné řečnění nemůže nahradit právní systém, který je založen na jistém minimu sdílených hodnot.

  Osmadevadesátiletý Gregor F. bude, pokud to dovolí jeho zdravotní stav, na podzim souzen v německém Hanau jako spoluviník masových nacistických vražd v koncentračním táboře Sachsenhausen. V letech 1943 až 1945 tam, ač nezletilý, sloužil jako strážný. Vzhledem k jeho věku v době spáchání trestných činů bude jeho vinu posuzovat soud pro nezletilé. Něco to vzkazuje i nám…

  „Je třeba respektovat cosi víc než pouhé zákonné normy. Krátce – zákonné normy je třeba transformovat do práva.“

  Česká justice nikdy neměla a nebude mít odvahu podívat se podobným způsobem na zločiny komunistického režimu a předcházející poválečné soft-diktatury Třetí republiky. A to i přesto, že od jedenáctého listopadu 1970 vstoupila i v komunistickém Československu v platnost mezinárodní Úmluva o nepromlčitelnosti válečných zločinů a zločinů proti lidskosti.

  Podle ní mají státy povinnost stíhat takové zločiny „a to i v případě, že tyto činy nejsou porušením vnitřního práva země, v níž byly spáchány“. Dnešní obhájci nedotknutelnosti zločinů komunismu ale budou vždy bránit byť jenom otevřené diskuzi argumenty čistě formalistického chápání „zákona“, protože „právo“ instinktivně považují za ohrožení. Osvícenější část justice tento rozpor chápe už dávno. Výrok českého Ústavního soudu z roku 2007 cituje v právní vědě notoricky známé rozlišení předsedkyně kanadského Nejvyššího soudu Beverley McLachlinové:

  „Je třeba respektovat cosi víc než pouhé zákonné normy. Krátce – zákonné normy je třeba transformovat do práva. Distinkce mezi vládnutím podle zákonů, které je charakteristické pro realitu v některých vývojových zemích, a vládou práva, která je předpokládána ve vyvinutých demokraciích, dostatečně vyjadřuje rozdíl mezi systémem vázaným spíše na zákonné normy a řádným právním systémem, který je založen na jistém minimu hodnot.“

 • Blanický manifest za svobodu 2020

  Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky

  * * *

  Logo MZS 2020My, níže podepsaní svobodní mužové a ženy s nevolí sledujeme vývoj v našich i v okolních zemích.

  S obavou hledíme na zbrklé, nepromyšlené a neodborné příkazy a zákazy z pera úředníků, které dopadají na naše hlavy a ovlivňují naše životy. Znepokojeni sledujeme, jak se pojem svoboda doslova ztenčuje před očima a absolutní dominanci přebírá pojem kontrola. Tohle nepřipustíme.

  Jako rovnoprávní občané této země, zároveň daňoví poplatníci a jako obyvatelé Evropy cítíme a vnímáme, že jsme hrdými nositeli nikoliv jen daňových povinností, ale i stovky let budovaných a krví vykoupených práv jednotlivce, žijícího uprostřed starého kontinentu. A budeme si za tím stát. Nejsme ovce ve stádu, ale svobodní spolutvůrci našeho státu.

  V tuto chvíli požadujeme, abychom bezodkladně nebyli nesmyslně a neoprávněně omezováni v našich právech na shromažďování!

 • Corruption at the highest level of the EU: secret meeting in Suite 412

  "Europe's task is no longer and will never be to rule the world, nor to spread its idea of prosperity and goodness by force, nor to impose its culture on the world, nor even to instruct it. Its only meaningful task in the coming century is to be its best self, that is, to resurrect and project into its own life its own best spiritual traditions, and thus to participate creatively in the creation of a new way of world coexistence."

  Václav Havel

  ***

  SPIEGEL 1 21.1.2023SPIEGEL 2 21.1.2023He who has money has power and ever greater appetites. The risk is losing touch with common sense. He gradually becomes a victim himself, without knowing it. The majority will pay the price, even if the politician may act in good faith. Money and the power associated with it, corrupts, few can resist. Few decent people will penetrate their "bubble", let alone change the established rules. Those who do not cooperate are bought or destroyed. Let us hope that the war in Ukraine will also help to stop this dangerous trend and change policy behaviour for the benefit of Europe and the future of the world. This will not happen without the growth of civic engagement, nor without capable leaders. This important article is not available in the SPIEGEL archive. It is not even listed on the front page. The media has been silent about the corruption and the investigation for almost half a year. Let us hope that the reason is the ongoing investigation, not the interest of those in power to sweep the case into oblivion. JŠ

  ***

  EUROPA: SPIEGEL was able to view hundreds of pages from investigative files, including interrogation transcripts and conversations recorded by the secret service. They allow a reconstruction of the corruption scandal in the EU Parliament - and give an idea that it could be much bigger than previously known.

  That Panzeri's network is the only one of its kind in Brussels hardly seems imaginable to many. "There are a number of countries that have systematically bought influence in the long term," says Green MEP Viola von Cramon. Apart from Qatar and Morocco, these include Kazakhstan, Azerbaijan and Russia. "This must be fully clarified. Nothing less than the credibility of European democracy is at stake."

 • Corruption au plus haut niveau de l'UE : réunion secrète dans la suite 412

  "La tâche de l'Europe n'est plus, et ne sera jamais, de gouverner le monde, ni de répandre par la force son idée de prospérité et de bonté, ni de lui imposer sa culture, ni même de lui faire la leçon. Sa seule tâche significative dans le siècle à venir est d'être le meilleur d'elle-même, c'est-à-dire de ressusciter et de projeter dans sa propre vie ses meilleures traditions spirituelles, et de participer ainsi de manière créative à la création d'un nouveau mode de coexistence mondiale".

  Václav Havel

  ***

  SPIEGEL 1 21.1.2023SPIEGEL 2 21.1.2023Celui qui a de l'argent a du pouvoir et des appétits toujours plus grands. Le risque est de perdre le sens commun. Il devient peu à peu victime lui-même, sans s'en douter. La majorité en paiera le prix, même si l'homme politique est de bonne foi. L'argent et le pouvoir qui lui est associé corrompent, peu y résistent. Peu de personnes honnêtes pénètrent dans leur "bulle", et encore moins changent les règles établies. Ceux qui ne coopèrent pas sont achetés ou détruits. Espérons que la guerre en Ukraine contribuera également à stopper cette tendance dangereuse et à modifier le comportement des politiques dans l'intérêt de l'Europe et de l'avenir du monde. Cela ne se produira pas sans la croissance de l'engagement civique, ni sans des dirigeants compétents. Cet article important n'est pas disponible dans les archives du SPIEGEL. Il ne figure même pas en première page. Les médias sont restés silencieux sur la corruption et les enquêtes pendant près de six mois. Espérons que la raison en est l'enquête en cours, et non l'intérêt de ceux qui détiennent le pouvoir à balayer l'affaire dans l'oubli. JŠ

  ***

  EUROPA: SPIEGEL a eu l'occasion d'examiner des centaines de pages des dossiers d'enquête, y compris des transcriptions d'entretiens et de conversations enregistrées par les services secrets. Elles permettent de reconstituer le scandale de la corruption au Parlement européen - et laissent entrevoir qu'il pourrait être beaucoup plus important qu'on ne le pensait jusqu'à présent.

  Que le réseau de Panzeri soit le seul de ce type à Bruxelles semble difficilement imaginable pour beaucoup. "Il y a un certain nombre de pays qui achètent de l'influence depuis longtemps et de manière systématique", déclare Viola von Cramon, eurodéputée écologiste. Outre le Qatar et le Maroc, il s'agit du Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan et de la Russie. "Il faut faire toute la lumière sur cette affaire. C'est la crédibilité de la démocratie européenne qui est en jeu".

 • Der Philosoph als König

  Havel Vaclav HradDer heutige Text ist ein kurzer Auszug aus einem Interview mit dem britischen Historiker Timothy Garton Ash, das vor zwei Wochen im deutschen Magazin Der Spiegel veröffentlicht wurde.

  SPIEGEL: Sie haben viele Politiker persönlich getroffen. Wer hat Sie am meisten beeindruckt?

  Garton Ash: Václav Havel.

  SPIEGEL: Aber Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass es besser gewesen wäre, wenn man sich an ihn als einen Mann erinnert hätte, der Reden hielt und nie Präsident wurde.

 • Die Benes-Dekrete: eine verpasste Chance?

  Odsun ceskych Nemcu 1945SDL D StatiAchttausend "ausgestorbene" Rechtsnormen, Gesetze, Verordnungen und Erlasse, die das Gesetzbuch in den letzten 100 Jahren überschwemmt haben, sollen vom Gesetzgeber im Jahr 2022 aus dem Gesetzbuch entfernt werden. Das Innenministerium verfügt bereits über ein Inventar dieser Personen. Die Nachkriegsdekrete von Präsident Edvard Beneš, durch die die ansässigen Sudetendeutschen ihrer Bürgerrechte und ihres Eigentums beraubt und nach Deutschland deportiert wurden, sind jedoch nicht enthalten.

  Der Grund dafür ist, dass diese Dekrete zwar die Merkmale längst überholter Rechtsvorschriften aufweisen, aber immer noch "bedeutende politische oder internationale Auswirkungen" haben sollen. Hinzuzufügen ist, dass die Befürchtungen bezüglich dieser "internationalen" Dekrete völlig unbegründet sind: Die Dekrete würden selbstverständlich zum jetzigen Zeitpunkt und nicht rückwirkend aus dem Gesetzbuch gestrichen, so dass etwaige Restitutionsansprüche der Sudetendeutschen von vornherein keine Chance hätten.

  In Deutschland gibt es dafür immerhin einen Präzedenzfall. So wie in unserem Land ein Gesetz aus den frühen 1990er Jahren die Grenze für die Rückgabe von beschlagnahmtem Eigentum auf den Februar 1948 festlegte, wurde in Ostdeutschland ein Gesetz verabschiedet, wonach nur Eigentum zurückgegeben werden sollte, das nach der Gründung der DDR 1949 beschlagnahmt wurde.

  Unser heimisches Schreckgespenst

  Die "politischen Implikationen" sind jedoch etwas ganz anderes. Mit der ehrenwerten Ausnahme der Volkspartei haben viele Kommunalpolitiker die Nachkriegsverordnungen über dreißig Jahre lang zur schamlosen Manipulation der Wählerschaft genutzt.

 • Die Wahlen in der Tschechischen Republik sind ein weiteres Beispiel für die Unreife und den moralischen Verfall der tschechischen Gesellschaft

  Ghandi jednotlivecDer Untergang von Zivilisationen beginnt nicht mit der Invasion von Feinden, sondern mit dem Zusammenbruch der moralischen Werte.

  ***

  Die derzeitigen und gewählten bürgerlichen Gesetzgeber sind in ihrer Mehrheit noch weit von Moral und echtem Dienst am Land entfernt. Sie interessieren sich nur bei Wahlen für die Wähler, wenn sie diese nur brauchen, um ihren nichtverdienten Wohlstand fortzusetzen oder zu erhalten. Sie führen das Land in die falsche Richtung und zu wirtstchaflicher Verfall.

  Nezavislost soudu CR spadla z 61 na 74 mistoSpolehlivost PCR spadla z 86 na 96 mistoWir sollten uns nicht über die niedrige Wahlbeteiligung wundern, denn es war nicht der "gesunde Menschenverstand", der die Mehrheit zur Wahl trieb, sondern nur Gehorsam und eine von willfährigen Medien gezielt manipulierte Öffentlichkeit.

  Eine "rechte" Regierung verschuldet das Land wie die Linke, da müssen selbst Kommunisten applaudieren. Man kann nicht unendlich viele Schulden machen und auf Kosten künftiger Generationen leben. Der Bankensektor wird nicht ewig dastehen und die Regierungen zwingen ihre Schulden zu bezahlen. Es ist keine Kunst, "Sicherheit und Wohlstand" durch ständige Verschuldung zu fördern. Es geht nicht nur um die Regierung, sondern auch um die Qualität der Wählerschaft.

  Das wichtigste "Arbeitspferd" unserer Wirtschaft und die Quelle der Staatseinnahmen ist das Automobilunternehmen Skoda. Seine Schließung würde sich für unser Land ähnlich auswirken wie die Liquidation unseres größten Unternehmens BAŤA, das einst das siebtgrößte der Welt war. Die neuesten Arten von Verbrennungsmotoren belasten das Klima nur minimal. Unsere Politiker leisten mit ihrem Verhalten der Zerstörung nur Vorschub. Ich befürchte, dass Elektroautos in letzter Konsequenz die Umwelt viel stärker belasten werden.

 • Diplomat - drunkard Moravec quit, diplomat Hybášková - promoted for drunkenness, great diplomat Chaloupková - fired for honesty...

  Moravec LudekHavel Kongres USA bystaRead more in the article Czech Republic had to withdraw a diplomat from the USA, he was threatened with criminal prosecution.

  In the matter with Dr. Jana Chaloupková, I personally informed both Senator Pavel Fischer, the chairman of the Senate Foreign Affairs Committee, as well as Czech Foreign Minister Jan Lipavský and the Pirates. They know, they do not act, although they could and should. The one who covered up this immorality, former State Secretary at the Czech Foreign Ministry Miroslav Stašek, was appointed as the new Czech Ambassador to the USA for a "reward". Who has so much power that he has silenced the media and the opposition, which is obediently silent? Is President Miloš Zeman the obedient executor of the will of the arms industry? Let the citizen make up his own mind.

  There is a statue of Václav Havel in the US Congress as an example to the world and a reminder of his legacy. Is it in the Czech Parliament? There was once a statue of Karel Kryl there, but it has been removed. JŠ

  ***

  Original article updated to include communication with the Czech Ministry of Foreign Affairs>