Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 09.04.2024 07:03
  A businessman from the USA wrote to me I don't know anyone ...

  Read more...

   
 • 09.04.2024 06:59
  Napsal mi podnikatel u USA: Neznám nikoho dalšího, kdo by ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 18:19
  Zdravim, pane Šinágl Ještě si někdo myslí, že ČR je právní ...

  Read more...

   
 • 08.04.2024 11:05
  Politici jako pokusné osoby Psychologie ovlivňuje chování ...

  Read more...

   
 • 07.04.2024 07:50
  Jenom mi stále chybí GENERÁLSKÁ policejní odpověď na triviální ...

  Read more...

   
 • 06.04.2024 13:54
  V roce 2050 bude bílých Evropanů v Západní Evropě, vzhledem k ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

Ustavni soud logoAMM logo CR PL DNutno v této souvislosti zdůraznit, že trestný čin pomluvy má základ v civilním právu. Prostředky trestního práva mají v případě pomluvy tam, kde nejsou meze civilního práva. Trestní právo musí působit pouze jako ten poslední prostředek ochrany pro nejzávažnější případy, jak uvedl Ústavní soud např. v II. ÚS 474/19, tedy jako ultima racio.

Přečinu pomluvy podle § 184 odst. 1 tr. zákoníku se dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Aby se jednalo o údaj nepravdivý, musí mít povahu informace, jejíž pravdivost či nepravdivost, tj. soulad či rozpor se skutečností, lze objektivně ověřit. Informace sdělené obžalovaným jsou objektivně ověřitelné.

Zásadní je, že ke spáchání přečinu pomluvy podle § 184 odst. 1 tr. zákoníku se vyžaduje nejen to, aby sdělený údaj byl nepravdivý, ale zároveň také to, aby byl způsobilý značnou měrou ohrozit vážnost pomlouvané osoby u spoluobčanů. Nepostačuje tedy ohrožení jakékoli, tj. i v nízké či obvyklé intenzitě, ale musí se jednat o ohrožení zásadnějšího charakteru (viz usnesení nejvyššího soudu ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 5 Tdo 83/2003). Citované ustanovení přikládáno uvádí dvě konkrétní formy ohrožení vážnosti, a to poškození v zaměstnání a narušení rodinných vztahů, a nad tento rámec obecně odkazuje na hrozbu způsobení jiné vážné újmy. Nepravdivý údaj musí být způsobilý ohrozit vážnost pomlouvané osoby u spoluobčanů tak, aby z jeho sdělení hrozila pomlouvané osobě vážná újma. Ohrožení vážnosti u spoluobčanů znamená, že pokud by se nepravdivý údaj rozšířil a vešel ve známost v určitém okruhu jiných občanů, byla by tím pověst pomlouvané osoby dotčena v takové míře, že by to značně zhoršilo její postavení v zaměstnání či v rodině, anebo podle povahy věci i v jiných oblastech, např. v zájmové činnosti, ve vztazích s přáteli či známými, v přístupu do nějakých objektů či zařízení, v účasti na různých akcích atd.

Způsobilost nepravdivého údaje ohrozit značnou měrou vážnost pomlouvané osoby u spoluobčanů není dána jen samotnou nepravdivostí sděleného údaje, ale i tím, komu byl takový údaj sdělen, neboť i tato okolnost spoluurčuje míru pravděpodobnosti toho, že nepravdivý údaj se rozšíří, vejde ve známost v nějakém okruhu ostatních občanů a tím reálně ohrozí vážnost pomlouvané osoby u spoluobčanů. Nepravdivý údaj má potenciál ohrozit značnou měrou vážnost pomlouvané osoby u spoluobčanů za předpokladu, že je sdělen někomu, u koho je reálná možnost, že si tento údaj nenechá pro sebe a že ho poskytne dalším osobám. Jedině tak může nastat stav spočívající v ohrožení vážnosti pomlouvané osoby u spoluobčanů (viz také usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 7. 2016, sp. zn. 7 Tdo 936/2016). Soud blíže neodůvodnil, v čem spatřuje naplnění oné způsobilosti předmětných informací značnou měrou ohrozit vážnost poškozené u spoluobčanů či v zaměstnání. V posuzovaném případě soud neuvedl skutková zjištění ani argumenty, které by vedly k závěru o naplnění uvedeného znaku trestného činu pomluvy a nelze tedy shledat v dosud zjištěném skutku znaky přečinu pomluvy podle § 184 odst. 1 tr. zákoníku. Údaje sdělované obviněným o poškozené nebyly způsobilé značnou měrou ohrozit vážnost poškozené u spoluobčanů a v zaměstnání.

Obžalovaný namítá, že obsah spisu neustaluje, jak po stránce objektivní, tak po stránce znaky trestného činu pomluvy. Postačuje, že objektivní stránka není vůbec prokázaná, pak už není zapotřebí se zabývat stránkou subjektivní. Proto je na místě zastavit trestní stíhání, neboť není ani na místě postoupení věci k projednání přestupku. Obžalovaného je možno uznat vinným pouze tehdy, jsou – li prokázané všechny znaky skutkové podstaty tr. činu pomluvy, jak jsou uvedené v trestním zákoníku. V dané věci tomu tak není.

Pavel Fischer

***

Všechny tyto zásady byly flagrantně porušeny v mé kauze a žalobách Agentury MM trvajících roky. Žalobci neprokázali svoji zákonnou povinnost, že mnou zveřejněné, pravdivé  informace, známé z velké části široké veřejnosti, zejména z bulvárního tisku, se nezakládají na pravdě, nemohli. Soud to od nich nevyžadoval. Zaplatil jsem cca 2 miliony korun žalobcům, několikanásobně opakovanými max. pokutami soudního exekutora ve výši 100.000,-Kč státu, ztrátou dat z PC za cca 30 let mé práce, ztrátou rodinného domu, infarktem a dvěma operacemi srdce, jako cenu za ohrožení „dobré pověsti“ žalobců. Ta už horší být nemůže mezi slušnými lidmi. Mohou si za ni sami. Exekuce a pokuty neustávají, ačkoliv požadavky pravomocných rozsudků, zcela v rozporu s Ústavou ČR a LPS, byly naplněny. Kde zůstala proporcionalita trestu, který by ve vyspělé společnosti nemohl být nikdy udělen, o flagrantním pošlapávání práva na spravedlivý soudní proces nemluvě? Média, která stejné či podobné informace šířila roky mezi statisíci čtenáři, tak drakonicky postihována nebyla, pokud vůbec. Zato má osoba je roky postihovány za prakticky stejné informace, kdy návštěvnost článků na tomto webu byla u většiny zanedbatelná. Obávám se, že se nejedná o „pomluvy“, ale mstu zločinných struktur v pozadí, jejichž metastáze mají původ ve zločiném komunistickém režimu. Působí a prorůstají naší společností dodnes. Pokračuji tak boji, který začali v 50.letech političtí vězni - ve jménu jejich trvalého, stále aktuálního odkazu a památky.

Vondrackova VN 28.4.2022Pro připomenutí: "JUDr." Martin Michal zpronevěřil cca 600 milionů korun aniž by byl potrestán. Byl, resp, stále se nachází v exekuci cca 20 milionů korun, kterou nikdo neřeší. Jeho syn Antonín Michal, byl odsouzen na 8 let za miliardové podvody, ale zřejmě do výkonu trestu dosud nenastoupil ze "zdravotních" důvodů. Pro média je toto téma tabu. Paní Vondráčková chystá další koncert, raději se ho nezúčastním - při posledním v Lucerně mne ochranka se zaplacenou vstupenkou nevpustila, peníze mi vráceny nebyly. Co jiného můžete očekávat od takovýchto "umělců". I takto se dá krást a okrádat – a ukazovat svůj skutečný charakter…

Hodnota svobody slova a práva veřejnosti na informace má ničím nevyčíslitelnou cenu. Škodu způsobenou státem Robertu Tempelovi za 20 let ztráty života nelze žádnými penězi nahradit, podobně jako nevratnou škodu na majetku a zdraví, způsobenou českou justicí mé osobě.

 

Jan Šinágl, 22.4.2022

Mezinárodně uznávaný nezávislý novinář, publicista, politolog, t.č.  postihován v zemi EU (za svobodu slova a právo veřejnosti na informace) na majetku i zdraví. Angažovaný občan, dvacet let hájící pravdu, spravedlnost a zachování demokratických hodnot. Občan České republiky a Švýcarské konfederace, respektovaný demokratickými občany Evropy.

***

Robert Tempel žaluje stát o 97 milionů korun za 20 let ztráty života

Kauza Ing. Marka Gáby – další neuvěřitelné skutečnosti vyplouvají na povrch

Z knihy „Zničte to, nebo to zničí vás…“, mrazí. Nedělejme si iluze, že se situace o moc zlepšila

***

2012: Nechte psát Šinágla – 2021: Umlčte Šinágla!

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.57 (7 Votes)
Share

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé; prosím, zaregistrujte se (v levém sloupci zcela dole)