Jan Šinágl angažovaný občan, nezávislý publicista

   

Strojový překlad

Nejnovější komentáře

 • 26.05.2024 19:46
  MZV ČR takřka obratem vždy informuje na svém webu a v médiích ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 18:58
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 12:37
  Ruce pryč od Xavera Veselého! Je kvalitním a legitimním ...

  Read more...

   
 • 22.05.2024 11:28
  Protokol o hlavním líčení z 1.10.2020 u OS Ostrava... Vyhlášeno ...

  Read more...

   
 • 17.05.2024 16:43
  Vážení přátelé zahrádkáři, vážení sympatizanti Zelené brány do ...

  Read more...

   
 • 15.05.2024 11:01
  Větší tragikomedii jsem fakticky nezažila co předvádí tento soud ...

  Read more...


Portál sinagl.cz byl vybrán do projektu WebArchiv

logo2
Ctění čtenáři, rádi bychom vám oznámili, že váš oblíbený portál byl vyhodnocen jako kvalitní zdroj informací a stránky byly zařazeny Národní knihovnou ČR do archivu webových stránek v rámci projektu WebArchiv.

Citát dne

Karel Havlíček Borovský
26. června r. 1850

KOMUNISMUS znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž, aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelikých důkazů a výkladů vidí tedy hned na první pohled každý, že takové učení jest nanejvýš bláznovské, a že se mohlo jen vyrojiti z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy z člověka chtěli učiniti něco buď lepšího neb horšího, ale vždy něco jiného než je člověk.

 


SVOBODA  NENÍ  ZADARMO

„Lepší je být zbytečně vyzbrojen než beze zbraní bezmocný.“

Díky za dosavadní finanční podporu mé činnosti.

Po založení SODALES SOLONIS o.s., uvítáme podporu na číslo konta:
Raiffeisen Bank - 68689/5500
IBAN CZ 6555 0000000000000 68689
SWIFT: RZBCCZPP
Jan Šinágl,
předseda SODALES SOLONIS o.s.

Login Form

dr. Emil Hácha

 • 83. výročí volby presidenta dr. Emila Háchy

  Hacha Emil obrazObraz „Státní prezident Emil Hácha“, který v roce 1943 namaloval v Lánech akademický malíř Václav Toman, je majetkem Vlastivědného muzea ve Slaném.

  Emil Dominik Josef Hácha (12. července 1872 Trhové Sviny – 27. června 1945 Praha), mezi roky 1925–1938 předseda Nejvyššího správního soudu byl 30.listopadu 1938 zvolen třetím československým prezidentem. Po rozbití zbytku Československa a vytvoření protektorátu Čechy a Morava nacistickým Německem 15. března 1939 byl učiněn protektorátním státním prezidentem a zůstal jím až do zániku protektorátu v květnu 1945.

  Životu této osobnosti je věnována inscenace „Emil čili O Háchovi“. Po její repríze 15. 10. 2021 zde proběhlo i slavnostní odhalení busty JUDr. Emila Háchy.

 • Brno: Pouť smíření 2022: Opět bez zájmu veřejnoprávní ČT ?!

  Pamatnik PohoreliceSDL CZ Statistika odsunu

  Aktualizováno 7.8.2022: Setkání v Brně: 17. vzpomínka na brněnský Pochod smrti -Laureáti Nobelovy ceny narozených na území Čech, Moravy a Slezska… - Věda nese mnoho sudetoněmeckých názvů - Rozpad Československa, konec jedné lži

  ***

  „Jsme nejprve lidmi, a pak teprve Čechy. Máme závazek vůči lidské důstojnosti. Jsme povinni vidět v otázce naší viny jasně a vyvodit z toho závěry…“ 

  ***

  O Pouti smířeníinformovala ČTK. Více jak 5 000 „Pochod smrti“ 30 000 obyvatel města Brna nepřežilo, mezi nimi ženy děti a starci. Program, další podrobnosti afotografie z letošní Pouti smíření.Úvodní píseň a skvělé projevyv češtině a němčině před začátkem Pouti smíření.

  Přijelo hodně lidí z Německa. Počasí bylo výborné, podpora Policie ČR po celé trase, pozorní organizátoři a dobrovolníci, přátelská nálada všech, takový byl letošní ročník. Obrácení směru pochodu je symbolickým návratem k pravdě. OJ Pout Smireni 3 Krize 23.7.2022Téma bylo i Ukrajina. Neočekávalo se, že se dějiny v Evropě budou opakovat. OJ Pout Smireni EU vlajka 23.7.2022Na jedné moravské farnosti ubytovali 15 žen z Ukrajiny s dětmi. Dne 27.5.2022 se před dveřmi fary narodila holčička (nestihl se převoz do porodnice). Dostala symbolické jméno Viktoria. Kázání Papeže Františka k zabrání Krymu v roce 2014 je stále aktuální (od 23:10 min.). Navazuje na ni modlitba z března letošního roku, kterou sepsal neapolský arcibiskup Domenico Battaglia (od 32:00 min.) Dějinami nehýbají davy, ale jednotlivci, kteří nemusí být vždy vidět. Naše německé krajany „vyháníme“ už 77 let! Své vlastní zločiny proti lidskosti „zaháníme“ také 77 let?! Kdy mravně dospějeme? Je nejvyšší čas, abychom si dějiny nezopakovali.

  Považuji se také za Bohemiana (i mé příjmení se vyskytuje ve starobavorském slovníku). TGM chtěl původně založit stát podle švýcarského vzoru, který tvoří vzájemně nezávislá etnika, hrdá na svoji kulturu a původ, ale v zahraničí vystupující jednotně jako hrdí Švýcaři. Poté co si TGM uvědomil, že by neměl potřebný rozsah moci, změnil názor. Založení Československabylo neštěstím, jak prozíravě řekl dr. Emil Hácha. S následky se potýkáme dodnes.

 • Brünn: Pilgerweg der Versöhnung 2022: Wieder ohne Interesse des tschechischen Fernsehens ?

  Pamatnik PohoreliceSD VetreibungsverlusteAktualiziert 7.8.2022:Nobelpreisträger - Die Wissenschaft trägt viele sudetendeutsche Namen

  Aktualiziert 4.8.2022: Meeting Brno: 17. Gedenken an Brünner Todesmarsch

  Aktualiziert 1.8.2022: Der Zusammenbruch der Tschechoslowakei, das Ende einer Lüge

  ***

  "Wir sind zuerst Menschen und dann Tschechen. Wir sind der Menschenwürde verpflichtet. Wir sind verpflichtet, die Frage unserer Schuld klar zu sehen und daraus Konsequenzen zu ziehen..."

  ***

  CTK berichtete über die Pilgerreise der Versöhnung. Mehr als 5.000 der 30.000 Einwohner von Brünn überlebten den "Todesmarsch" nicht, darunter Frauen, Kinder und alte Menschen. Programm, weitere Details undFotos  von der diesjährigen Versöhnungswallfahrt. Eröffnungsliedund Redenauf Tschechisch und Deutsch vor dem Start der Versöhnungswallfahrt.

  OJ Pout Smireni 3 Krize 23.7.2022Viele Menschen kamen aus Deutschland. Das Wetter war hervorragend, die Unterstützung der tschechischen Polizei entlang der gesamten Strecke, die aufmerksamen Organisatoren und Freiwilligen, die freundliche Stimmung aller, das war die diesjährige Veranstaltung. Die Umkehrung der Marschrichtung ist eine symbolische Rückkehr zur Wahrheit. OJ Pout Smireni EU vlajka 23.7.2022Das Thema war auch die Ukraine. Es war nicht zu erwarten, dass sich die Geschichte in Europa wiederholen würde. Eine mährische Gemeinde hat 15 Frauen aus der Ukraine mit ihren Kindern aufgenommen. Am 27. Mai 2022 wurde ein kleines Mädchen vor der Tür des Pfarrhauses geboren (sie schaffte es nicht in die Entbindungsklinik). Sie erhielt den symbolischen Namen Viktoria. Die Predigt von Papst Franziskus zur Beschlagnahmung der Krim im Jahr 2014 ist immer noch aktuell (ab 23:10 Min.). Es folgt ein Gebet vom März dieses Jahres, geschrieben vom Erzbischof von Neapel, Domenico Battaglia (ab 32:00 Min.).

  Die Geschichte wird nicht von der Masse bewegt, sondern von Einzelnen, die nicht immer sichtbar sind. Seit 77 Jahren "vertreiben" wir unsere deutschen Landsleute! Wir haben auch unsere eigenen Verbrechen gegen die Menschheit seit 77 Jahren "vertrieben"? Wann werden wir moralisch erwachsen? Es ist höchste Zeit etwas zu tun, damit sich die Geschichte nicht wiederholen können.

  Ich betrachte mich auch als Böhme (mein Nachname steht auch im Altbayerischen Wörterbuch). Ursprünglich wollte TGM einen Staat nach Schweizer Vorbild gründen, der sich aus voneinander unabhängigen Volksgruppen zusammensetzt, die stolz auf ihre Kultur und Herkunft sind, aber im Ausland als stolze Schweizer auftreten. Nachdem er erkannt hatte, dass er nicht über den erforderlichen Machtbereich verfügen würde, änderte der TGM seine Meinung. Die Gründung der Tschechoslowakei war ein Unglück, wie dr. Emil Hácha in weiser Voraussicht sagte. Mit den Folgen haben wir heute noch zu kämpfen.

 • Fundsache aus Walter Schellenberg`s "Hitlers letzter Geheimdienstchef. Erinnerungen", erschienen 1956

  Hitlers letzter Geheimdiest Chef aversDie deutsche Besatzung der Tschechei vollzog sich ohne jeglichen Widerstand. Hitler jagte bei nächtlichem Schneetreiben über vereiste Straßen nach Prag, um noch vor Hacha im Hradschin anzukommen.

  Ich hatte inzwischen in Berlin dafür zu sorgen, daß der Rückflug des greisen Staatsmannes entsprechend lange verzögert wurde. Mit größter Eile trieb Hitler nun auch die staatliche Eingliederung der Tschechei in das Großdeutsche Reich voran. Sicherheitspolizei und SD übernahmen die Leitung der vollziehenden Gewalt und arbeiteten eng mit der tschechischen Polizei zusammen. Letztere war eine ausgesprochene Elitemannschaft, sowohl schulungsmaßig wie äußerlich, was Himmler zu der Bemerkung verlockte: " Ausgezeichnetes Menschenmaterial, ich werde sie alle in die Waffen-SS übernehmen."

   

 • Gerichtsprozess gegen Protektoratsregierung begann vor 75 Jahren

  Krejci JaroslavVor 75 Jahren, am 29. April 1946, wurde in der Tschechoslowakei der Gerichtsprozess gegen Mitglieder der Protektoratsregierung eröffnet. 

  Die Richter mussten über eine schwierige Frage entscheiden: Was gilt noch als passives Verhalten, und in welchem Fall kann man schon von einer Kollaboration mit dem NS-Regime sprechen? Auf der Anklagebank saßen mehrere Minister der Regierung im sogenannten „Protektorat Böhmen und Mähren“. Der Tschechoslowakische Rundfunk strahlte im Frühling 1946 einen Mittschnitt des Gerichtsverfahrens aus: „Wer hat bei der Führung des Volkes und des Staates versagt, sich an der Republik und am tschechischen Volk schwer versündigt – auch wenn dieses Versagen nicht auf einen Mangel an gutem Willen und Anstrengung zurückzuführen war, sondern auf einen Mangel an körperlicher, geistiger und charakterlicher Stärke?“

  Der Anklage nach hatten sich die Politiker der Verletzung der nationalen Ehre schuldig gemacht. Der Historiker Vojtěch Kyncl von der tschechischen Akademie der Wissenschaften sagte dazu gegenüber den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks: „Der Hauptanklagepunkt war die Zusammenarbeit mit der Okkupationsmacht und Durchsetzung der Ideologie der NSDAP im Protektorat.“

 • Jedna z velkých českých národních ostud

  Hacha rozhlas 30.5.1942Dr. Emil Hácha: „Je mi 66 let, připravoval jsem se na odpočinek. Místo toho mám být presidentem republiky v těžkých dobách v nichž se neví dnes co vše může být zítra. Je to velká oběť, ale přinesuji, je-li to nutné v zájmu národa a státu.“ - „Talenty naších lidí jsou naším národním majetkem, možná majetkem nejcenějším. Protektorát je nouzové řešení, po kterém bychom se měli vrátit do lepší budoucnosti.“

  Byl jedinný čs. president, který o funkci nestál a důrazně se jí bránil. V roce 1938 navrhoval politické řešení, které Beneš neakceptoval, cestu ministerského předsedy do Berlína k přímému politickému řešení problému. Beneš v dopise blahopřál Háchovi ke zvolení presidentem. Hácha vydal dopis nacistům až pod nátlakem, aby ho nato využili pro klesající podporu Háchy. Dopis sloužil opozici proti Benešovi jako důkaz, že se vzdal presidentské funkce. Jak mohl Beneš tvrdit, že je presidentem? V roce 1948 si tento dopis vytáhli z archivu komunističtí vyšetřovatelé s kterým by se dalo dál pracovat.

   Republika nechtěná

 • Josef Schreier: Mährische Weihnachtsmesse

  Otakarek Zebrak 9.12.2021Otakarek stul 24.12.2021Frieden für alle Menschen guten Willens. J.Š.

  Mährische Weihnachtsmesse, aufgeführt vom Chor und Orchester der Janáček-Oper des Nationaltheaters in Brünn.

  Letztes Jahr am 24. Dezember 2020, dem Heiligabend, wurde um 8 Uhr morgens die Aufnahme einer konzertanten Aufführung der bekannten mährischen Weihnachtsmesse (Messe "Chuj, Miko, chuj!"); Missa pastoralis in C boemica) des Komponisten Josef Schreier veröffentlicht, die am Vortag im Janáček-Theater in Brünn aufgenommen wurde.

  P.S. Schmetterling links, erschien an meinem Geburtstag, dem 9. Dezember, bei mir zu Hause auf dem Boden. Heute, am Heiligabend, dem 24. Dezember, traute ich im Haus meines Freundes meinen Augen nicht - ein weiterer Schmetterling lajete, diesmal auf dem Tisch. Glauben Sie an Wunder? Es war eines der schönsten Weihnachtsfeste für mich, ein wahres Wunder. 

  Stille Nacht - ein Weihnachtswunder über der Größe der Menschheit

  ***

  Praskolesy Andel 26.12.2021Praskolesy Betlem 26.12.2021"Weihnachten war schon immer ein Fest für Kinder und wird es auch bleiben. Zu Weihnachten denken wir mehr als zu jeder anderen Zeit an das Schicksal unserer Kleinen. Mehr denn je stellt sich die Frage, was auf unsere kommende Generation zukommt - wird ihr Leben einfacher oder schwieriger sein als das unsere? Es ist unsere Pflicht, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass die kommende Generation in keiner Weise geschädigt wird. Kinder haben den ersten Bissen von allem, Kinder haben den nächstgelegener Platz am Herd, Kinder haben den nächstgelegener Platz in unseren Herzen".

  Präsident Dr. Emil Hácha in einer Rundfunkansprache am 24. Dezember 1939

 • Josef Schreier: Moravská mše vánoční - Janáčkova opera NdB

  Hloubka Moravy. Pokoj všem lidem dobré vůle. J.Š.

  ***

  Otakarek Zebrak 9.12.2021Otakarek stul 24.12.2021Moravská mše vánoční v podání  sboru a orchestru Janáčkovy opery Národního divadla v Brně. Loni ve čtvrtek dne 24. prosince 2020 na Štědrý den od osmi hodin ráno byla zveřejněna nahrávka  koncertního provedení známé Moravské mše vánoční (mše „Čuj, Miko, čuj!“Missa pastoralis in C boemica) od skladatele Josefa Schreiera pořízená předchozího dne v Janáčkově divadle v Brně.

  P.S. Babočka kopřivová (vlevo) se objevila u mne doma na podlaze v den mých narozenin 9. prosince. Dnes na Štědrý den 24. prosince u mého kamaráda jsem nevěřil svým očím - další, tentokrát babočka paví oko, přistála tentokrát na štedrovečerním stole. Věříte na zázraky? Byly to pro mne jedny z nejkrásnějších svátků Vánoc, vskutku zázračné:-)  

  Tichá noc – vánoční zázrak o velikosti lidství

  ***

  Praskolesy Andel 26.12.2021Praskolesy Betlem 26.12.2021„Vánoce byly od pradávna a zůstanou svátky dětí. O Vánocích myslíme vřeleji na osud svých maličkých, než kdykoli jindy. Víc než kdy jindy doléhá na nás otázka, co očekává naši přicházející generaci - bude její život lehčí nebo těžší nežli život náš? Jest naší povinností učiniti vše, aby generace přicházející nepocítila v ničem újmu. Dětem ode všeho první sousto, dětem nejbližší místo u krbu, dětem nejbližší místo u našich srdcí.“

  Emil Hácha v rozhlasovém projevu 24. prosince 1939

 • Milada Rádlová, zapomenutá dcera třetího prezidenta

  Radlova MiladaByla to jedna z nejdramatičtějších nocí moderních českých dějin. Berlínské kancléřství ze 14. na 15. březen 1939 a brutální nátlak nacistických špiček na československého prezidenta Emila Háchu, aby „odevzdal osud českého národa a státu do rukou vůdce německého národa“. Strastiplnou cestu podstoupila s Háchou i jeho dcera. Co víme o jejím životě? Celý článek>

  Dcera dr. Emila Háchy Milada Rádlová, zemřela 10 dnů (19.12.1989) před volbou Václava Havla  presidentem (29.12.1989)... Symbolický, nedokončený vzkaz minulosti a připomenutí poctivé služby zemi, která stála presidenta dr. Emila Háchu život... 

 • Nezapomínejme: Z knihy Waltera Schellenberga "Hitlers letzter Geheimdienstchef. Erinnerungen" (vzpomínky šéfa Hitlerovi tajné služby), vydané v roce 1956

  Hitlers letzter Geheimdiest Chef aversNěmecká okupace České republiky proběhla bez jakéhokoli odporu. Hitler uháněl v noci po zledovatělých cestách do Prahy za hustého sněžení, aby dorazil na Hradčany před Háchou.

  Mezitím jsem se musel v Berlíně postarat o to, aby se zpáteční let zestárlého státníka patřičně protáhl. Hitler nyní s velkým spěchem prosazoval také státní integraci České republiky do Velkoněmecké říše. Bezpečnostní policie a SD převzaly řízení výkonné moci a úzce spolupracovaly s českou policií. Ten byl rozhodně elitním týmem, jak z hlediska výcviku, tak vzhledu, což Himmlera svedlo k poznámce: "Výborný lidský materiál, všechny je převezmu do Waffen-SS."

 • Pankrác 27. června 1945: dr. Emil Hácha zemřel ve stejný den, kdy byla popravena dr. Milada Horáková. Jen roky se lišily 1945 a 1950… Hrdina pro zemi, politiky a média byla a je jen dr. Horáková – dr. Hácha byl větším!

  Hacha Muz ktery obetoval vlastni cestHorakova Zavrazdena komunisty 2Dozorci na těžce nemocného dr. Háchu močili, president Edvard Beneš svému dlouholetému příteli nepomohl, ačkoliv mohl a měl – před odpovědností zbaběle utekl do zahraničí, místo aby jako vrchní velitel armády zavelel k obraně vlasti. Celá země v roce 1938 chtěla bojovat a byla plně vyzbrojena. Jeho „lidský“ profil vypovídá vše - dopustil se zločinu democidia a měl stanout před Norimberským tribunálem jako válečný zločinec!

  Vlastence a skvělého člověka dr. Emila Háchu odpovídajícím způsobem nevzpomínáme a zapomínáme, dr. Miladu Horákovou uctíváme každoročně, za velké účasti nejvyšších politiků při pietních aktech a médií, aniž bych ani v nejmenším znižoval její hrdinství. Je ostuda naší země, že jsme velkého člověka, který se obětoval pro rodnou zemi, nechali žalostně, zcela nedůstojně zemřít ve vězení, ze kterého se vrátil v pytli… Jeho jméno smělo být vytesáno na rodinné hrobce až 50 let po jeho smrti v roce 1995! To také o morálním stavu dnešní společnosti vypovídá více než dost, stejně jako neustálé připomínání zločinů nacismu a nepřipomínání vlastních po válce a mnohdy ještě ukrutnějších, v době míru, kdy vojáci čs. armády vraždili nejen nevinné muže, starce, nemocné, ale i ženy, mládež, děti, batolátka a kojence na Švédských šancích u Přerova a v Bratislavě na sídlišti Petržalka. Viníci zůstali dodnes nepotrestáni…

  Stále menší připomínání komunistických zločinů ukazuje, kdo ve skutečnosti ovládá naší zemi - bývalí komunisté, jejich pohrobci a struktury. Jen "převlékly kabát" a páchají mnohdy ještě větší zvěrstva, než se děla na nevinných lidech za vlády zločinné KSČ. Jen "cinkáním klíčky" se žádná skutečná revoluce nevyhrává!

  VE SRNprávě odsoudili dozorcez nacistického koncentračního tábora Sachshausen – je mu 101 let. Německá justice stíhání možných válečných zločinců bez ohledu na jejich vysoký věk hájí hledáním spravedlnosti pro oběti nacistických zvěrstev. Jako klíčové tak není vnímáno to, zda odsouzený do vězení skutečně nastoupí, ale samotné vynesení verdiktu. 

  U nás jsme „českého Eichmanna“ JUDr. Karla Vaše, který má na svědomí tisíce zničených lidských životů a osudů, nechali dožít, s vysokým důchodem, do 96 let. Zemřel v domově pro důchodce v Praze v roce 2012, nepotrestán, nevinen s nadstandardní péčí …

  ***

  GŠ AČR Heliodor Píka 21.6.2022: Promluvili Jan Píka, kardinál Dominik Duka a Jan Šinágl – bez povolení

 • Soud s protektorátní vládou začal před 75 lety

  Krejci JaroslavPřed 75 lety, 29. dubna 1946, začal v Československu soud s členy protektorátní vlády.

  Soudci museli rozhodnout o obtížné otázce: Co se považuje za pasivní chování a v jakém případě lze hovořit o spolupráci s nacistickým režimem? Na lavici obžalovaných sedělo několik ministrů vlády z takzvaného „Protektorátu Čechy a Morava“. Na jaře 1946 vysílal Československý rozhlas záznam ze soudního řízení: „Kdo nedokázal vést lid a zemi, vážně zhřešil proti republice a českému lidu - i když toto selhání není způsobeno nedostatkem dobré vůle a úsilí, ale bylo způsobeno nedostatkem fyzické, duševní a charakterové síly? “

  Podle obžaloby se politici dopustili porušení národní cti. Historik Vojtěch Kyncl z České akademie věd řekl pro domácí vysílání Českého rozhlasu:

  „Hlavním tématem byla spolupráce s okupační mocí a implementace ideologie NSDAP v protektorátu.“

  Mezi obžalovanými byl i předseda protektorátní vlády Jaroslav Krejčí. Funkci převzal jen několik měsíců poté, co byl Reinhard Heydrich jmenován zástupcem říšského protektora. Krejčí kabinetu vládl od začátku roku 1942 do ledna 1945. Vojtěch Kyncl:

  "Dalo by se říci, že celá vláda a prezident Hácha měli rezignovat po takzvané 'Heydrichiade'." Na druhou stranu lze předpokládat, že členové vlády neviděli své postavení jako formu spolupráce s národními socialisty, ale jako způsob zpomalení jejich agresivní politiky.“

 • Vídeň 2.3.2024: Vzpomínka na 105.výročí masakru v Kadaní s projevem vnuka českého krále Jeho císařské a královské Výsosti arcivévody Karla Habsburského

  Aktualizováno 13.3.2024: 

  ***

  Calvin Coolidge (1872-1933), poradce amerického prezidenta Wilsona v roce 1919 a později sám prezident USA (30. prezident) v letech 1923-1929, se 10. března 1919 vyjádřil takto:

  Dnes existuje hluboké nepřátelství mezi německými Čechy a Čechy a není důvod očekávat, že toto nepřátelství bude v blízké budoucnosti překonáno. Krev, která tekla 4. března, kdy čeští vojáci stříleli do německých davů v mnoha městech, byla prolita způsobem, který lze jen stěží odpustit. Jestliže v listopadu loňského roku snad ještě existovala v německých kruzích určitá ochota zachovat Čechům politickou loajalitu z hospodářských důvodů, dnes již prakticky zmizela...".

  ***

  Pietní vzpomínka se uskutečnila v „Haus der Heimat“. Byla čtena jména všech 54 povražděných, včetně dětských obětí. Budu překvapen, pokud tuto tragédii připomene mainstream. Vláda ČSR nedodržela slib o zaručení práv etnickým skupinám, jak určovalo 14 Wilsonových bodů. Za nedodržení slibu vládou, byli povraždění protestující, slušní lidé, řemeslníci a podnikatelé. Dr. Emil Hácha měl pravdu: „Naše neštěstí začalo vznikem Československa“.  

  Níže je video záznam celého aktu – doporučuji nadčasový projev arcivévody Karla Habsburského! Připojuji i FOTOGALERII a pro případný archiv i zvukový záznam. Níže naleznete další zajímavé postřehy z Vídně.

  ***

  ***

  Pohádka o sebeurčení: Trauma ze 4. března 1919

  93.výročí masakru: 54 mrtvých a stovky zraněných stále žalují

 • Wien 2.3.2024: Gedenkfeier zum 105. Jahrestag des Kaaden-Massakers mit einer Rede des Enkels des tschechischen Königs Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit Erzherzog Karl Habsburg

  Aktualiziert 13.3.2024: 

  ***

  Calvin Coolidge (1872-1933), Berater von US-Präsident Wilson im Jahr 1919 und später selbst Präsident der Vereinigten Staaten (30. Präsident) von 1923-1929, äußerte sich am 10. März 1919 wie folgt:

  Es besteht heute eine tiefe Feindschaft zwischen den deutschen Böhmen und den Tschechen, und es gibt keinen Grund zu erwarten, dass diese Feindschaft in naher Zukunft überwunden werden wird. Das Blut, das am 4. März geflossen ist, als tschechische Soldaten in vielen Städten in deutsche Menschenmengen schossen, ist auf eine Weise vergossen worden, die kaum zu verzeihen ist. Gab es im November letzten Jahres in deutschen Kreisen vielleicht noch eine gewisse Bereitschaft, den Tschechen aus wirtschaftlichen Gründen politisch die Treue zu halten, so ist sie heute praktisch verschwunden...".

  ***

  Die Gedenkfeier fand im "Haus der Heimat" statt. Die Namen aller 54 Ermordeten, darunter auch die der Kinder, wurden verlesen. Es würde mich überraschen, wenn diese Tragödie vom Mainstream beachtet würde. Die tschechoslowakische Regierung hat ihr Versprechen, die Rechte der ethnischen Gruppen zu garantieren, wie in den 14 Wilson-Punkten festgelegt, nicht eingehalten. Weil die Regierung ihr Versprechen nicht einhielt, wurden Demonstranten, anständige Menschen, Handwerker und Geschäftsleute niedergemetzelt. Dr. Emil Hácha hatte Recht: "Unser Unglück begann mit der Gründung der Tschechoslowakei". 

  Unten finden Sie eine Videoaufzeichnung des gesamten Aktes - ich empfehle die zeitlose Rede von Erzherzog Karl Habsburg! Ich füge eine FOTOGALERIEund einen Audioaufnahmefür Ihr Archiv bei. Nachfolgend finden Sie weitere interessante Beobachtungen aus Wien.

  ***

  ***

  Eine Geschichte der Selbstbestimmung: Das Trauma des 4. März 1919

  93. Jahrestag des Massakers: 54 Tote und Hunderte noch immer Klagen

 • Zapomínáme: Emil Hácha, Miloslav Zatřepálek, Tintin a Interhelpo

  Hacha Emil

  Dr. Emil Hácha měl pravdu: „Naše neštěstí začalo vznikem Československa.“

  ***

  Začtěte se dobásní dr. EmilaHáchy, který se obětoval pro svoji vlast a o kterém toho věřejnost stále mnoho neví. Nebo plukovníka generálního štábu Miloslava Zatřepálka, kterého v roce 1956Zatrepalek Miloslav zřejmě zavraždili komunisté, protože toho příliš věděl a vadil. Reportér Tintin, byl jeden z nejpopulárnějších kreslených hrdinů 20. století – z komiksu zestalinského SSSR mrazí dodnes. Jeho autor Hergé přitom vystihl komunistický režim tak skvěle, že jeho komiks je vlastně aktuální dodnes a platí na všechny totalitní režimy.

  … Komiks „Tintin v zemi Sovětů“ nakreslil Hergé v roce 1930. Tintin v něm jako reportér dostává za úkol navštívit Sovětský svaz a napsat o tom reportáž. Vydává se na cestu se svým věrným psem, který se jmenuje Snowy. Už na cestě do Berlína ho sleduje agent GPU, sovětské tajné policie. Agent nastraží ve vlaku bombu, která vybuchne, a svede to na Tintina, „malého špinavého příslušníka buržoazie“. (Slovo buržoasie a buržuj bylo v té době v Sovětském svazu velmi často používané slovo, obvykle jako nadávka.). Policie v Berlíně obviní Tintina z teroristického útoku, ale on jim unikne přes hranice do Sovětského svazu. Agent GPU však Tintina objeví a odvede ho do kanceláře místního komisaře. Tintin je opět zavřený, ale podaří se mu utéct.

  Tintin v zemi Sovetu aversNevěří svým očím, když vidí, jak Sověti balamutí chudé blbečky na Západě, kteří stále věří, stejně jako marxističtí novináři z Anglie, v „Rudý ráj“. Soudruzi jim ukazují funkční továrny, z jejichž komínů se kouří. Dovnitř je ale nevezmou. Když tam Tintin pronikne, odhalí, že kouř vlastně vzniká pálením slámy a výrobní hluk tím způsobem, že jeden soudruh mlátí kladivem jen tak do plechu. Dále je ve městě Tintin svědkem voleb, kdy členové volební komise s revolvery v ruce vyhrožují občanům, aby tímto způsobem zajistili zvolení komunistických kandidátů. Je při tomto pátrání přistižen, ale unikne zatčení v přestrojení jako duch.

  Tintin se snaží¨, celkem logicky, ze SSSR uprchnout, ale bolševici ho dostihnou, uvězní a hrozí mu mučením. Unikne svým věznitelům a při útěku se dostává do Moskvy. Zjišťuje, že vládnoucí dělnická a rolnická vláda, nejpokrokovější na světě, změnila toto město v jeden „páchnoucí slum“.Masinovi Ve stinu sibenice avers

  ***

  Právě vyšla kniha rozhovorů s exklusivními rozhovory s Mašínovými a lidmi z jejich okruhu. „Mašínovi Ve stínu šibenice“.

  Téma bratří Mašínů stále rozděluje společnost. Lépe pochopit tehdejší situaci čtenářům pomohou intimní rozhovory spisovatele Vladimíra Mertlíka s Josefem Mašínem, Zdenou Mašínovou a dalšími žijícími pamětníky, které zasáhl teror komunismu po odchodu skupiny bratří Mašínů do Berlína. Kniha obsahuje desítky dosud nezveřejněných fotografií z rodinných alb.

  ***